Dohoda ADR                                                          (1/3)

Dohoda ADR okrem iného stanovuje, ktoré nebezpečné veci je možné prepravovať za splnenia určitých podmienok, ktoré je zakázané prepravovať a ktoré do ADR nepatria. 

Súčasná dohoda ADR prešla niekoľkými novelizáciami končiac novelizáciou cestného zákona 168/96 Z.z. a jeho novelizácie uvedenej v zákone 506/2002 Z.z. Súčasná preprava v Slovenskej Republike, sa riadi podľa reštrukturalizovanej Európske dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí platnej od 1. júla 2001 a jej doplnkami platnými od 1. januára 2003.

Jednou z mnohých dôležitých zmien uvedených v novelizovanom cestnom zákone 506/2002 Z.z. ktorá nadobudla platnosť dňom 1.1.2003  je aj povinnosť každej organizácie alebo spoločnosti, ktorá sa svojou činnosťou akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí zabezpečiť pre svoju organizáciu bezpečnostného poradcu. 

:: ďalej ::

  firma

  ADR
  produkt


poradca ADR

  kontakt
    referencie

 


    home
       
 

aktualizácia
09.03.2005

 

Copyright 2005. Všetky práva vyhradené.

design by